Growing Trees Network Foundation indgår løbende aftaler med danske kommuner om etablering af nye skove på kommunal jord over grundvandsressourcer til beskyttelse af vores rene drikkevand. 

Folkeskov på kommunale arealer bliver fredsskov der tilplantes for midler som vi indsamler via donationer fra private, virk-
somheder, organisationer og foreninger jævnfør gældende vedtægter.

Formålet med samarbejdsaftalerne er, at gøre det muligt for virksomheder, organisationer, foreninger og private at bidrage
til rejsning af nye bynære folkeskove gennem donationer, som vi videreformidler til kommunen. Derved sikres, at der kan plantes mere skov og at der samtidig skabes en folkelig opbakning og ejerskab til de kommunale skove.

Pt. har vi samarbejdesaftaler med - og rejst folkeskove i - Odense, Høje Taastrup, Randers og Aarhus Kommune.2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation