Randers Kommunes skovplantnings strategi.

Omkring 7000 ha i Randers Kommune er dækket med skov. Det svarer til ca. 9 % af kommunens areal. Det er væsentligt
under landsgennemsnittet på 13,5 %.

Skovene i Randers Kommune er små og ligger meget spredt og langt fra byområderne. Randers Kommune ejer i dag et skovbevokset areal på 170 ha. Langt hovedparten er løvskov. Kun 16 ha af kommunens skov er nåleskov. Kommunens ældste skove er Hasselagers Ege i Langå og en blandet bøge- og egeskov ved Brusgård, som begge er med på Videnskabernes
Selskabs kort over Danmark fra 1787-89. Kommunens yngste skov er Dronningborg Skovplantning fra 2002.


Det vil vi

-  Vi fordobler skovarealet i Randers Kommune over en trægeneration (80-100 år), jf. Randers Kommunes Miljø- og
   naturpolitik 2008-2012. 

-  Der rejses mindst 3000 ha skov i Randers Kommune inden 2030, jf. Randers Kommunes Klimaplan 2030, hvilket svarer
   til 170 ha i gennemsnit pr. år. 

-  Vi gør det nemmere at rejse privat skov Vi prioriterer bynær skov højst, for herved at give borgerne bedre muligheder
   for rekreation og friluftsliv og bidrage til at skabe attraktive by- og boligområder i kommunen. 

-  Vi skaber sunde skove med et mangfoldigt dyre- og planteliv.


Sådan får vi mere skov

-  Der skal rejses 170 ha om året i Randers Kommune indtil 2030. 

-  Vi udpeger arealer til bynær skov i kommuneplanen. Arealerne må ikke inddrages til formål, der kan forringe
   mulighederne for skovrejsning eller som ikke er i overensstemmelse med den fremtidige anvendelse til skov. Udpeg-
   ningen er ikke til hindring for en fortsat landbrugsdrift eller for etablering af vandforsyningsanlæg. 

-  Vi bruger skov til at skabe attraktive boligområder – og tænker det ind kommuneplan og masterplaner.

-  Skovrejsningstemaet revideres i Kommuneplanen, så det gøres nemmere at opnå statsligt tilskud til at rejse privat skov. 

-  For at understøtte mere privat skovrejsning igangsættes en informationskampagne og der etableres et samarbejde med
   lokale skovfogeder. 

-  Vi indgår partnerskaber og rejser skov med f.eks. Staten, Verdo, og vandforsyningerne.

-  På nuværende tidspunkt er der rejst folkeskov på følgende 4 lokationer:

Borgere og virksomheder inviteres til at købe træer til skoven via kommunens samarbejde med Growing Trees Network Foundation. 


På nuværende tidspunkt har Growing Tress Network Foudation bidraget til rejsning af folkeskov på følgende 2 lokationer:

Høgshøj Folkeskov (i det nordøstlige hjørne af Spentrup).

Oust Mølle Folkeskov (mellem Oust Møllevej og Motorvejen, afgrænset mod nord af jernbanen).
2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation