Navn

Greve Skov

Beliggenhed

Greve Skov er placeret imellem Greve Landsby og Karlslunde 

Størrelse

14,6 ha til plantning foråret 2018, svarende til 47.500 træer. Projektarealet for Greve Skov er på 205 ha, hvoraf Naturstyrelsen har erhvervet i alt 158 ha (inklusiv de 14,6 ha).

Beskrivelse    

Skovrejsningsprojektet i Greve Skov finansieres i fællesskab af HOFOR A/S, Greve Kommune og Naturstyrelsen. Skoven kommer til have en stor rekreativ værdi for borgerne i området.                 

Drikkevand

Greve Skov skal være med til at beskytte det værdifulde grundvand. Under Greve Skov ligger et vigtigt grundvandsmagasin, som HOFOR A/S indvinder vand fra. Den nye statsskov drives uden brug af pesticider og gødning og på den måde opnås en varig og sikker beskyttelse af grundvandet. 

Plan for tilplantning

April 2018


DONÉR TRÆER til GREVE SKOV HER

Projektgrænsen for Greve Skov er vist med pink ramme. Det grønt markerede areal er tilplantet eller er lysåben natur. Det
rødt skraverede areal er 14,6 ha stort og er tildelt Growing Trees Network Foundation. Tilplantningsplanen er under udarbejdelse og skal drøftes i det lokale skovrejsningsråd i november 2017. Det forventes at ca. 13,6 ha tilplantes.


                                     


2017 Copyright, Growing Trees Network Foundation